ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», δ.τ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, Αρ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης αρ. 3,  με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

  1. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας (από Δήμο Βριλησσίων Αττικής σε Δήμο Κρωπίας Αττικής) με τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού 
  2. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Καταστατικού, για τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 3 έως 9 σε 3 έως 11
  3. Κωδικοποίηση Καταστατικού
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί η απαιτούμενη απαρτία στη Γενική Συνέλευση για τα ως άνω θέματα, θα συνέλθει εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ως άνω αρχική ημερομηνία, ήτοι την 15η Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ίδιο σημείο Λεωφ. Πεντέλης αρ. 3 Βριλήσσια Αττικής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί εκ νέου η απαιτούμενη απαρτία, τότε θα συγκληθεί 2η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22α Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο ίδιο σημείο, Λεωφ. Πεντέλης αρ. 3 Βριλήσσια Αττικής.   

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 29 Οκτωβρίου 2020

                                                                  

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας