ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης αρ.3, με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

  

  1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων     χρήσεως 01.01.2019-31.12.2019 καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019
  3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Διάφορες ανακοινώσεις

  

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

                                                                     Βριλήσσια, 30 Ιουνίου 2020

 

                                                                  

 

                                                       Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας