ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 9η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης αρ.3, με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

  1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων     χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018 καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2018-31.12.2018
  3. Εκλογή δυο (2) Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το Νόμο
  4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019
  5. Ονομαστικοποίηση μετοχών σύμφωνα με το ν.4548/2018, άρθρο 184
  6. Τροποποίηση του αρθρ. 6 του Καταστατικού, που αφορά ονομαστικές μετοχές και ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίου Μετόχων
  7. Τροποποίηση άρθρου 23 παρ.2, που αφορά στη δημοσίευση των Προσκλήσεων των ΓΣ κ.λ.π. στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας
  8. Κωδικοποίηση Καταστατικού
  9. ‘Εγκριση των από 2.10.2018 και 5.04.2019 αποφάσεων του ΔΣ για παροχή εγγύησης υπέρ ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ποσού 140.000€ και 150.00€
  10. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 2 Αυγούστου 2019

                                                                  

                                                       Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας