ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, στα Βριλήσσια Αττικής, Λεωφ. Πεντέλης αρ. 3,  με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

  1. Παροχή εγγύησης ύψους 350.000 € στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  για λήψη Εγγυητικής Επιστολής από την Εταιρεία ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
  2. Παροχή εγγύησης ύψους 350.000 € στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  για λήψη ισόποσου δανείου από την ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
  3. Έγκριση αποφάσεων ΔΣ με ημερομηνίες 24.09.2018 και 26.09.2018, για παροχή εγγυήσεων στην Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, για λήψη εγγυητικών και δανείου από την ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
  4. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 2 Οκτωβρίου 2018

                                                                  

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας