ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

«Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ», ΑΡ.ΓΕΜΗ 001169501000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στην Λεωφ. Πεντέλης 3, Βριλήσσια Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης τα  εξής:

 

 1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων     χρήσεως 01.01.2017-31.12.2017 καθώς και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2017-31.12.2017
 3. Εκλογή δυο (2) Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το Νόμο
 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018
 5. Τροποποίηση του αρθρ. 4 του Καταστατικού, που αφορά στον χρόνο διάρκειας της Εταιρείας, με παράταση για μια 10/ετία  
 6. Τροποποίηση του αρτθρ.14 παρ.2 του Καταστατικού με μετατροπή του προβλεπομένου ποσού των δραχμών εγγύησης σε αντίστοιχη ισοτιμία με ευρώ
 7. Κωδικοποίηση Καταστατικού
 8. Παροχή αδείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για συμμετοχή σε ΔΣ άλλων Εταιρειών
 9. Έγκριση αντικατάστασης αποχωρήσαντος Μέλους ΔΣ
 10. Παροχή εγγύησης ύψους 150.000€ για λήψη Εγγυητικής Επιστολής από την Εταιρεία ΣΠΑΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 11. Διάφορες ανακοινώσεις

 

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως, στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις Τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

 

                                                                     Βριλήσσια, 2 Ιουλίου 2018

                                                                  

                                                       Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας