ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/6/15

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30.06.2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10 π μ στην οδό Λεωφόρος Πεντέλης 3,Βριλήσσια Αττικής , με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2014-31.12.2014 καθώς και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014

3.Εκλογή δυο (2) Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015,σύμφωνα με το Νόμο

4.Έγκριση αμοιβων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016

5.Αντικατάσταση αποχωρήσαντος Μέλους ΔΣ

6.Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι ,που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καθέσουν τις μετοχές τους (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως , στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις τράπεζες που υπάρχουν στην  Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

 

                                                                                                                                                                         Αθήνα  30  Απριλίου 2015

                                                                                                                                                           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της εταιρείας