προσκληση 5/6/2014

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29.06.2014 ημέρα Κυριακή  και ώρα 10 π.μ στην οδό Τρουπάκη 1,Κάτω Πατήσια Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και των επ'αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013

3.Εκλογή δυο (2) Ελεγκτών και δυο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014,σύμφωνα με το Νόμο

4.Έγκριση αμοιβων των Μελ΄΄ων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014

5.Αλλαγή έδρας της Εταιρείας (από Δήμο Αθηναίων σε Δήμο Βριλλησίων Αττικής)με τροποποίηση του άρθρου 2 του

Καταστατικού-Κωδικοποίηση Καταστατικού.

6.Εκλογή νέου ΔΣ με θητεία 3ετή

7.Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι ,που επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καθέσουν τις μετοχές τους (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως , στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε κάποια από τις τράπεζες που υπάρχουν στην  Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και να προσκομίσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Αθήνα  30  Απριλίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της εταιρείας